IGBT IPM

IPM内置有包含IGBT驱动电路和保护电路的控制IC,因而容易设计外围电路,从而能够确保系统的高可靠性。 适用于AC伺服系统、空调机、升降机等。 包括将15A-30A/600V系列化的小容量IPM、和包括400A/600V、200A/1200V 容量的V-IPM。 内置有过电流保护、短路保护、控制电源欠电压保护、过热保护,可输出警报信号。

产品信息

  • 产品信息

小容量IPM(Intelligent Power Module)600V级

※点击产品图像即可查看等效电路图。

Package Ic 600V

P633A
15A 6MBP15XSD060-50 V(temp) OUT
15A 6MBP15XSF060-50 V(temp) OUT & Self shutdown TOH
20A 6MBP20XSD060-50 V(temp) OUT
20A 6MBP20XSF060-50 V(temp) OUT & Self shutdown TOH
30A 6MBP30XSD060-50 V(temp) OUT
30A 6MBP30XSF060-50 V(temp) OUT & Self shutdown TOH
35A 6MBP35XSD060-50 V(temp) OUT
35A 6MBP35XSF060-50 V(temp) OUT & Self shutdown TOH

:新产品

:更新

:开发中


IPM(Intelligent Power Module)600V、1200V级

※点击产品图像即可查看等效电路图。

Package Brake-Chopper Ic 600V 1200V

P629
10A 6MBP10VAA120-50
15A 6MBP15VAA120-50
20A 6MBP20VAA060-50
25A 6MBP25VAA120-50
30A 6MBP30VAA060-50
50A 6MBP50VAA060-50

P626
25A 6MBP25VBA120-50
35A 6MBP35VBA120-50
50A 6MBP50VBA060-50 6MBP50VBA120-50
75A 6MBP75VBA060-50

P636
25A 6MBP25VFN120-50
35A 6MBP35VFN120-50
50A 6MBP50VFN060-50 6MBP50VFN120-50
75A 6MBP75VFN060-50
100A 6MBP100VFN060-50
25A 7MBP25VFN120-50
35A 7MBP35VFN120-50
50A 7MBP50VFN060-50 7MBP50VFN120-50
75A 7MBP75VFN060-50
100A 7MBP100VFN060-50

P630
25A 6MBP25VDA120-50
35A 6MBP35VDA120-50
50A 6MBP50VDA060-50 6MBP50VDA120-50
6MBP50VDN120-50
75A 6MBP75VDA060-50 6MBP75VDA120-50
6MBP75VDN120-50
100A 6MBP100VDA060-50 6MBP100VDA120-50
6MBP100VDN060-50 6MBP100VDN120-50
150A 6MBP150VDA060-50
6MBP150VDN060-50
200A 6MBP200VDA060-50
6MBP200VDN060-50
25A 7MBP25VDA120-50
35A 7MBP35VDA120-50
50A 7MBP50VDA060-50 7MBP50VDA120-50
7MBP50VDN120-50
75A 7MBP75VDA060-50 7MBP75VDA120-50
7MBP75VDN120-50
100A 7MBP100VDA060-50 7MBP100VDA120-50
7MBP100VDN060-50 7MBP100VDN120-50
150A 7MBP150VDA060-50
7MBP150VDN060-50
200A 7MBP200VDA060-50
7MBP200VDN060-50

P631
100A 6MBP100VEA120-50
150A 6MBP150VEA120-50
200A 6MBP200VEA060-50 6MBP200VEA120-50
300A 6MBP300VEA060-50
400A 6MBP400VEA060-50
100A 7MBP100VEA120-50
150A 7MBP150VEA120-50
200A 7MBP200VEA060-50 7MBP200VEA120-50
300A 7MBP300VEA060-50
400A 7MBP400VEA060-50

:新产品

:更新

:开发中


Innovating Energy Technology
Copyright© 2011Fuji Electric (China) Co., Ltd. All Rights Reserved.
沪ICP备15040911号-1

沪公网安备 31010702002305号

Baidu
map